آمبولی هوا چیست؟ آمبولی هوا که به آن آمبولی گازی نیز می گویند، زمانی رخ می دهد که یک یا چند حباب هوا وارد سیاهرگ یا شریان شده و آن را مسدود کند. هنگامی که یک حباب هوا وارد ورید می شود، به آن آمبولی هوای وریدی می گویند. هنگامی که یک حباب هوا وارد یک سرخرگ می شود، به آن آمبولی هوای شریانی می گویند.

این حباب های هوا می توانند به مغز، قلب یا ریه های شما بروند و باعث حمله قلبی، سکته مغزی یا نارسایی تنفسی شوند. آمبولی هوا نسبتاً نادر است.