انسولینوم یک نوع کوچک و نادر از تومور پانکراس است. برداشتن جراحی درمان استاندارد است، اگرچه بیشتر انسولینوماها سرطانی یا تهدید کننده زندگی نیستند.

یکی از وظایف لوزالمعده تولید هورمون هایی مانند انسولین است که سطح قند را در جریان خون شما کنترل می کند.

انسولینوم توموری است که در لوزالمعده تشکیل می شود و مقدار زیادی انسولین تولید می کند.

لوزالمعده هنگام غذا خوردن انسولین تولید می کند. انسولین به بدن شما کمک می کند تا قند موجود در غذا را ذخیره کند.

آنچه باید در مورد انسولینوما بدانید

به طور معمول، لوزالمعده زمانی که قند جذب شد و قند خون شما خیلی پایین بیاید، تولید انسولین را متوقف می کند. این فرآیند معمولاً سطح قند خون شما را ثابت نگه می‌دارد، اما در صورت ابتلا به انسولینوم می‌تواند مختل شود.

یک انسولینوم حتی پس از کاهش بیش از حد قند خون به تولید انسولین ادامه خواهد داد.

این می تواند منجر به هیپوگلیسمی شود که با سطح پایین قند خون مشخص می شود. هیپوگلیسمی یک وضعیت خطرناک و بالقوه تهدید کننده زندگی است.

انسولینوم نادر است. اکثر آنها غیر سرطانی و کوچک هستند، کمتر از ۲ سانتی متر در قطر اندازه گیری می شوند.

با این حال، آنها معمولا باید حذف شوند. پس از برداشتن تومور با جراحی، بهبودی کامل بسیار محتمل است.