تراشه های مداد به عنوان مفهوم موهای ناحیه تناسلی
Mirage C/Getty Images