برفک مری یک عفونت مخمری مری است. این بیماری به عنوان کاندیدیاز مری نیز شناخته می شود.

قارچ ها در خانواده کاندیدا باعث برفک مری می شود. حدود ۲۰ گونه وجود دارد کاندیدا که می تواند باعث این بیماری شود، اما معمولاً ناشی از کاندیدا آلبیکنس.