بیوپسی پانکراس یکی از آزمایشاتی است که برای تشخیص سرطان در پانکراس شما استفاده می شود. این روش شامل برداشتن نمونه کوچکی از سلول ها از تومور برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی است. این می تواند به پزشکان در تشخیص سرطانی بودن تومور پانکراس و تعیین نوع سرطان آن کمک کند.

بیوپسی معمولا برای تایید تشخیص سرطان لوزالمعده مورد نیاز است ، مگر اینکه پزشک شما بسیار مطمئن باشد که سرطان است و با جراحی قابل برداشتن است. این معمولا یک روش بی خطر است، اما با برخی از خطرات، از جمله خونریزی جدی همراه است

این مقاله نگاهی عمیق‌تر به آنچه در طول بیوپسی لوزالمعده و عوارض بالقوه باید داشت، خواهد داشت.