تست ایمونوالکتروفورز-سرم چیست؟

ایمونوگلوبولین ها (Igs) گروهی از پروتئین ها هستند که به عنوان آنتی بادی نیز شناخته می شوند. آنتی بادی ها اولین خط دفاعی بدن شما را در برابر عوامل بیماری زا مهاجم فراهم می کنند. ایمونوگلوبولین ها را می توان به صورت طبیعی یا غیر طبیعی توصیف کرد.

ایگ های طبیعی شامل:

تست ایمونوالکتروفورز-سرم
  • IgA
  • IgD
  • IgE
  • IgG
  • IgM

برای حفظ سلامتی شما به سطوح مناسب Igs طبیعی نیاز دارید. اگر سطح Ig شما خیلی بالا یا خیلی پایین باشد، ممکن است وجود بیماری را نشان دهد. Igs غیر طبیعی نیز وجود بیماری را نشان می دهد. نمونه ای از Ig غیر طبیعی پروتئین مونوکلونال یا پروتئین M است.

تست سرم ایمونوالکتروفورز (IEP-serum) یک آزمایش خونی است که برای اندازه گیری انواع Ig موجود در خون شما، به ویژه IgM، IgG و IgA استفاده می شود.

تست سرم IEP با نام های زیر نیز شناخته می شود:

  • آزمایش الکتروفورز ایمونوگلوبولین-سرم
  • الکتروفورز گاما گلوبولین
  • الکتروفورز ایمونوگلوبولین سرم