آزمایش برای آلزایمر

تعیین اینکه آیا فردی به بیماری آلزایمر (AD) مبتلا است یا خیر، یک علم دقیق نیست. چندین آزمایش وجود دارد که می تواند به اطمینان از تشخیص دقیق کمک کند. این شامل:

  • تصویربرداری از مغز
  • آزمایش ژنتیک
  • تست عصبی روانشناختی

این آزمایش ها همچنین می توانند به رد سایر شرایط و بیماری های احتمالی کمک کنند.