تغییرات در عادات روده چیست؟

عادات روده می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. این شامل دفعات دفع مدفوع، کنترل شما بر زمان اجابت مزاج و قوام و رنگ اجابت مزاج می شود. تغییر در هر جنبه ای از این عادات در طول روز نشان دهنده تغییر در عادات روده است.

در حالی که برخی از تغییرات حرکات روده می تواند نشان دهنده عفونت های موقت باشد، برخی دیگر ممکن است دلیل بیشتری برای نگرانی نشان دهند. دانستن زمان درخواست کمک پزشکی می تواند از بدتر شدن وضعیت اورژانسی جلوگیری کند.