ثبت غذایی

  • بهتر است این فرم را در سه روز هفته یعنی ۲ روز معمول و ۱ روز تعطیل پر کنید.

    اینکار فقط برای تهیه رژیم مناسب تر بر اساس عادات غذایی شما و نیز تخمین میزان متابولیسم شماست
  • لطفا نامی که با آن ثبت نام کرده اید وارد کنید.
  • لطفا شماره ای که با آن ثبت نام کرده اید وارد کنید.
  • مقدار غذایی و واحد آن را وارد کنید