واکنش های آلرژیک شدید یک اورژانس پزشکی است. آنها نیاز به درمان فوری و مراقبت های پزشکی دارند.