داروهای تحت عنوان؛ داروی چاق صورت همه تلقبی هستند.