در این کتاب می خوانید:

سؤالات رایج در مورد اهمیت شیرمادر و روش ها

۱ .روش مطلوب و صحیح تغذیه شیرخوار چگونه است؟
۲ .چرا تغذیه با شیرمادر توصیه مى شود؟
۳ .مى گویند ترکیب شیرمادر تغییر مى کند، این چه اهمیتى دارد؟
۴ .آغوز چیست و چرا تغذیه نوزاد با آغوز تاکید مى شود؟
۵ .تغذیه با شیرمصنوعى (شیرخشک) چه مضراتى دارد؟
۶ .آیا مى توانم به شیرخوارم گول زنک (پستانک) بدهم؟
۷ .چه بیمارستانی را دوستدار کودک می گویند؟
۸ .براى اولین بار از چه زمانى باید با نوزادم تماس داشته باشم و تغذیه با شیرمادر را شروع کنم؟
۹ .چرا تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از زایمان تاکید مى شود؟
۱۰ .چرا قبل از شروع تغذیه با شیرمادر نباید مواد دیگرى به نوزاد داده شود؟
۱۱ .آیا شیرخوار در طول شب هم نیاز به شیرمادر دارد؟
۱۲ .چرا مادر و نوزاد باید هم اتاق باشند؟
۱۳ .تغذیه انحصارى با شیرمادر به چه معناست؟
۱۴ .چند بار در شبانه روز و به چه مدت شیرخوار نیاز به شیرخوردن دارد؟
۱۵ .آیا در هر وعده تغذیه، باید از هر دو پستان شیر داد؟
۱۶ .چرا شیرخوار را باید مکرر تغذیه کرد؟
۱۷ .تعداد دفعات شیرخوردن کودکم را چگونه تنظیم کنم و چطور متوجه سیرى و گرسنگى اوشوم؟
۱۸ .چرا وضعیت صحیح در آغوش گرفتن و پستان گرفتن شیرخوار اهمیت دارد؟
۱۹ .اگر شیرخوار پستان را درست نگرفته باشد، چه باید کرد؟
۲۰ .وضعیت صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار و نحوه درست پستان گرفتن او چگونه است؟ ……. ۱۳
۲۱ .وضعیت مادر هنگام شیر دادن چگونه باید باشد؟
۲۲ .چطور تشخیص دهم که شیرم کافى است؟
۲۳ .در چه مواقعى شیرخوار باید با شیر دوشیده شده تغذیه شود؟
۲۴ .در دوشیدن شیر موفق نیستم چه کنم؟
۲۵ .چگونه باید شیرم را بدوشم؟
۲۶ .تا چه مدت و چگونه مى توان شیر دوشیده شده مادر را ذخیره کرد؟
۲۷ .شیر دوشیده شده منجمد را چگونه باید ذوب کرده و به شیرخوار بدهم؟
۲۸ .از چه زمانى مى توان غذاهاى کمکى را براى شیرخوار شروع کرد؟
۲۹ .خطرات شروع زودرس غذاهاى کمکى چیست؟
۳۰ .شروع دیرتر از موعد غذاهاى کمکى چه خطراتى دارد؟
۳۱ .آیا در سال دوم زندگى هم تغذیه با شیرمادر ضرورى است؟
۳۲ .در چه مواقعى تغذیه با فنجان ضرورى است؟
۳۳ .چرا تغذیه با فنجان بهتر از بطرى است؟
۳۴ .چگونه شیرخوارم را با فنجان تغذیه کنم؟
۳۵ .چگونه شیرخوارم را از شیر بگیرم؟

• سؤالات رایج در مورد مشکلات شیردهى و پستانى:

۳۶ .نگران ناکافى بودن شیرم هستم، چه کنم؟
۳۷ .شیرخوارم زیاد گریه می کند،آیا شیرم کافی نیست؟
۳۸ .شیرخوارم مکرر مایل به شیرخوردن است، آیا شیرم کافی نیست؟
۳۹ .پستان هایم نرم و سبک اند و نشت شیر ندارند، آیا شیرم کافی نیست؟
۴۰ .هنگام دوشیدن، شیر زیادى از پستان هایم خارج نمی شود، آیا شیرم کافی نیست؟
۴۱ .به نظر می رسد شب ها شیرم کافی نیست، چه کنم؟
۴۲ .شیرخوارم مایل به تغذیه با بطری است، آیا شیرم کافی نیست؟
۴۳ .آیا پس از قطع تغذیه با شیرمادر مى توان شیردهى را مجدداً برقرار کرد؟
۴۴ .راه هاى افزایش شیرمادر و تداوم شیردهى کدامند؟
۴۵ .آیا مى توانم با استفاده از مواد غذایى شیرافزا شیرم را زیادتر کنم؟
۴۶ .علل امتناع شیرخوار از گرفتن پستان در ماه هاى اول عمر چیست و چه باید کرد؟
۴۷ .چگونه شیرخوارم را به گرفتن پستان ترغیب نمایم؟
۴۸ .منظور از سردرگمى شیرخوار در گرفتن پستان چیست؟
۴۹ .شیرخوارم از گرفتن یک پستانم امتناع می ورزد، چه کنم؟
۵۰ .با نوک پستان صاف و فرو رفته، چه باید کرد؟
۵۱ .نحوه استفاده از سرنگ براى درمان نوک پستان فرو رفته چگونه است؟
۵۲ .چرا نوک پستانم دچار زخم و شقاق شده است، چه کنم؟
۵۳ .چرا نوک پستانم دچار برفک شده، چه کنم؟
۵۴ .در صورت احتقان پستان چه باید کرد؟
۵۵ .برجستگی کوچک و دردناکی در پستانم احساس می کنم، مشکل چیست و چگونه درمان
می شود؟
۵۶ .پستانم دچار عفونت (ماستیت) شده، روش درمان چیست؟
۵۷ .دچار آبسه پستان شده ام، آیا شیر دادن ممنوع است؟

• سؤالات رایج در مورد شیردهى در شرایط خاص:

۵۸ .مى خواهم به سرکار برگردم چگونه شیرخوارم را تغذیه کنم؟
۵۹ .در شرایط اضطرارى (بحران ها) روش برتر تغذیه شیرخوار چیست؟
۶۰ .آیا در صورت باردارى مجدد مى توان به شیردهى ادامه داد؟
۶۱ .من داراى شیرخواران دو (چند) قلو هستم، آیا مى توانم بیش از یک شیرخوار را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۶۲ .شیرخوارم شکاف کام و لب دارد آیا مى توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۶۳ .شیرخوارم مبتلا به سندرم داون (منگولى) است، آیا می توانم او را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۶۴ .شیرخوارم نارس و کم وزن است، آیا می توانم او را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۶۵ .من سزارین شده ام کى می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۶۶ .آیا در صورت استعمال دخانیات و سیگار می توانم شیر بدهم؟

• سؤالات رایج در مورد شیردهى و بیمارى ها:

۶۷ .من مبتلا به سرماخوردگی شده ام ،آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۶۸ .من مبتلا به آبله مرغان شده ام، آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۶۹ .من مبتلا به سرخک شده ام ،آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۷۰ .من مبتلا به سرخجه شده ام ،آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۷۱ .من مبتلا به ویروس تبخال شده ام، آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۷۲ .من مبتلا به هپاتیت B شده ام ، آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۷۳ .من مبتلا به سل شده ام ،آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۷۴ .با توجه به انتقال ایدز از مادر به شیرخوار ،آیا تغذیه با شیرمادر منع مى شود؟
۷۵ .در صورت درمان قبلى سرطان پستان مادر، آیا شیردهى منع مى شود؟
۷۶ .من مبتلا به دیابت شده ام، آیا می توانم شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۷۷ .اگر نتوانم به شیرخوارم شیر بدهم، آیا می توانم او را با شیر دایه تغذیه کنم؟
۷۸ .آیا مى توانم هم زمان با مصرف دارو شیرخوارم را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۷۹ .شیرخوارم دچار زردی شده، آیا می توانم او را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۸۰ .شیرخوارم دچار اسهال شده، آیا می توانم او را با شیر خودم تغذیه کنم؟
۸۱ .کدام شیرخواران نیاز به شیر جایگزین دارند؟