در این کتاب می خوانید:

سؤالات رايج در مورد اهميت شيرمادر و روش ها

1 .روش مطلوب و صحيح تغذيه شيرخوار چگونه است؟
2 .چرا تغذيه با شيرمادر توصيه مى شود؟
3 .مى گويند تركيب شيرمادر تغيير مى كند، اين چه اهميتى دارد؟
4 .آغوز چيست و چرا تغذيه نوزاد با آغوز تاكيد مى شود؟
5 .تغذيه با شيرمصنوعى (شيرخشك) چه مضراتى دارد؟
6 .آيا مى توانم به شيرخوارم گول زنك (پستانك) بدهم؟
7 .چه بيمارستاني را دوستدار كودك مي گويند؟
8 .براى اولين بار از چه زمانى بايد با نوزادم تماس داشته باشم و تغذيه با شيرمادر را شروع كنم؟
9 .چرا تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از زايمان تاكيد مى شود؟
10 .چرا قبل از شروع تغذيه با شيرمادر نبايد مواد ديگرى به نوزاد داده شود؟
11 .آيا شيرخوار در طول شب هم نياز به شيرمادر دارد؟
12 .چرا مادر و نوزاد بايد هم اتاق باشند؟
13 .تغذيه انحصارى با شيرمادر به چه معناست؟
14 .چند بار در شبانه روز و به چه مدت شيرخوار نياز به شيرخوردن دارد؟
15 .آيا در هر وعده تغذيه، بايد از هر دو پستان شير داد؟
16 .چرا شيرخوار را بايد مكرر تغذيه كرد؟
17 .تعداد دفعات شيرخوردن كودكم را چگونه تنظيم كنم و چطور متوجه سيرى و گرسنگى اوشوم؟
18 .چرا وضعيت صحيح در آغوش گرفتن و پستان گرفتن شيرخوار اهميت دارد؟
19 .اگر شيرخوار پستان را درست نگرفته باشد، چه بايد كرد؟
20 .وضعيت صحيح در آغوش گرفتن شيرخوار و نحوه درست پستان گرفتن او چگونه است؟ ……. 13
21 .وضعيت مادر هنگام شير دادن چگونه بايد باشد؟
22 .چطور تشخيص دهم كه شيرم كافى است؟
23 .در چه مواقعى شيرخوار بايد با شير دوشيده شده تغذيه شود؟
24 .در دوشيدن شير موفق نيستم چه كنم؟
25 .چگونه بايد شيرم را بدوشم؟
26 .تا چه مدت و چگونه مى توان شير دوشيده شده مادر را ذخيره كرد؟
27 .شير دوشيده شده منجمد را چگونه بايد ذوب كرده و به شيرخوار بدهم؟
28 .از چه زمانى مى توان غذاهاى كمكى را براى شيرخوار شروع كرد؟
29 .خطرات شروع زودرس غذاهاى كمكى چيست؟
30 .شروع ديرتر از موعد غذاهاى كمكى چه خطراتى دارد؟
31 .آيا در سال دوم زندگى هم تغذيه با شيرمادر ضرورى است؟
32 .در چه مواقعى تغذيه با فنجان ضرورى است؟
33 .چرا تغذيه با فنجان بهتر از بطرى است؟
34 .چگونه شيرخوارم را با فنجان تغذيه كنم؟
35 .چگونه شيرخوارم را از شير بگيرم؟

• سؤالات رايج در مورد مشكلات شيردهى و پستانى:

36 .نگران ناكافى بودن شيرم هستم، چه كنم؟
37 .شيرخوارم زياد گريه مي كند،آيا شيرم كافي نيست؟
38 .شيرخوارم مكرر مايل به شيرخوردن است، آيا شيرم كافي نيست؟
39 .پستان هايم نرم و سبك اند و نشت شير ندارند، آيا شيرم كافي نيست؟
40 .هنگام دوشيدن، شير زيادى از پستان هايم خارج نمي شود، آيا شيرم كافي نيست؟
41 .به نظر مي رسد شب ها شيرم كافي نيست، چه كنم؟
42 .شيرخوارم مايل به تغذيه با بطري است، آيا شيرم كافي نيست؟
43 .آيا پس از قطع تغذيه با شيرمادر مى توان شيردهى را مجدداً برقرار كرد؟
44 .راه هاى افزايش شيرمادر و تداوم شيردهى كدامند؟
45 .آيا مى توانم با استفاده از مواد غذايى شيرافزا شيرم را زيادتر كنم؟
46 .علل امتناع شيرخوار از گرفتن پستان در ماه هاى اول عمر چيست و چه بايد كرد؟
47 .چگونه شيرخوارم را به گرفتن پستان ترغيب نمايم؟
48 .منظور از سردرگمى شيرخوار در گرفتن پستان چيست؟
49 .شيرخوارم از گرفتن يك پستانم امتناع مي ورزد، چه كنم؟
50 .با نوك پستان صاف و فرو رفته، چه بايد كرد؟
51 .نحوه استفاده از سرنگ براى درمان نوك پستان فرو رفته چگونه است؟
52 .چرا نوك پستانم دچار زخم و شقاق شده است، چه كنم؟
53 .چرا نوك پستانم دچار برفك شده، چه كنم؟
54 .در صورت احتقان پستان چه بايد كرد؟
55 .برجستگي كوچك و دردناكي در پستانم احساس مي كنم، مشكل چيست و چگونه درمان
مي شود؟
56 .پستانم دچار عفونت (ماستيت) شده، روش درمان چيست؟
57 .دچار آبسه پستان شده ام، آيا شير دادن ممنوع است؟

• سؤالات رايج در مورد شيردهى در شرايط خاص:

58 .مى خواهم به سركار برگردم چگونه شيرخوارم را تغذيه كنم؟
59 .در شرايط اضطرارى (بحران ها) روش برتر تغذيه شيرخوار چيست؟
60 .آيا در صورت باردارى مجدد مى توان به شيردهى ادامه داد؟
61 .من داراى شيرخواران دو (چند) قلو هستم، آيا مى توانم بيش از يك شيرخوار را با شير خودم تغذيه كنم؟
62 .شيرخوارم شكاف كام و لب دارد آيا مى توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
63 .شيرخوارم مبتلا به سندرم داون (منگولى) است، آيا مي توانم او را با شير خودم تغذيه كنم؟
64 .شيرخوارم نارس و كم وزن است، آيا مي توانم او را با شير خودم تغذيه كنم؟
65 .من سزارين شده ام كى مي توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
66 .آيا در صورت استعمال دخانيات و سيگار مي توانم شير بدهم؟

• سؤالات رايج در مورد شيردهى و بيمارى ها:

67 .من مبتلا به سرماخوردگي شده ام ،آيا مي توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
68 .من مبتلا به آبله مرغان شده ام، آيا مي توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
69 .من مبتلا به سرخك شده ام ،آيا مي توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
70 .من مبتلا به سرخجه شده ام ،آيا مي توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
71 .من مبتلا به ويروس تبخال شده ام، آيا مي توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
72 .من مبتلا به هپاتيت B شده ام ، آيا مي توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
73 .من مبتلا به سل شده ام ،آيا مي توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
74 .با توجه به انتقال ايدز از مادر به شيرخوار ،آيا تغذيه با شيرمادر منع مى شود؟
75 .در صورت درمان قبلى سرطان پستان مادر، آيا شيردهى منع مى شود؟
76 .من مبتلا به ديابت شده ام، آيا مي توانم شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
77 .اگر نتوانم به شيرخوارم شير بدهم، آيا مي توانم او را با شير دايه تغذيه كنم؟
78 .آيا مى توانم هم زمان با مصرف دارو شيرخوارم را با شير خودم تغذيه كنم؟
79 .شيرخوارم دچار زردي شده، آيا مي توانم او را با شير خودم تغذيه كنم؟
80 .شيرخوارم دچار اسهال شده، آيا مي توانم او را با شير خودم تغذيه كنم؟
81 .كدام شيرخواران نياز به شير جايگزين دارند؟