رژیم رایگان 1200 کیلو کالری 21 روزه (سه هفته ای) کاهش وزن

رژیم رایگان 1200 کیلو کالری 21 روزه (سه هفته ای) کاهش وزن

برای دانلود فایل pdf این رژیم کلیک کنید:

 رژیم رایگان 1200 کیلو کالری 21 روزه (سه هفته ای) کاهش وزن

توجه: این جدول ممکن است در بعضی از دستگاههای موبایل بدرستی نمایش داده نشود، لذا در این صورت از لینک بالا فایل pdf رژیم را دانلود نمایید.

صبحانهمیان وعدهنهارعصرانهشامآخر شب
شنبهيک برش  ٣٠گرم  نان جو+ يک لیوان آب سیب طبیعييك دوم برش نان سنگك+1عدد خرماي خشک1عدد تخم مرغ آب پز+ 1قاشق مرباخوري کره+ 2 عدد گردو+ 4کف دست نان سنگک+ 1لیوان شیر کم چربي   %1-2يك دوم برش نان سنگك+1عدد خرماي خشک1کف دست نان سنگک + نصف قوطي کبريت پنیریک عدد کیک یزدی ھمراه یک قاشق مرباخوری مربا
يکشنبه١لیوان شیر  ٢درصد چربي  + نصف عدد موز1عدد سیب6قاشق سالاد الويه بدون مرغ + 3کف دست نان سنگک + 1لیوان ماست کم چربی1عدد پرتقال + 1عدد خیار1کف دست نان بربري+ يک دوم لیوان تن ماھي+ 1/2لیوان سبزي خوردن1عدد تخم مرغ+2 کف دست نان تافتون+1قاشق مرباخوري كره
دوشنبهيک عدد سیب زمیني کوچک پخته ٩٠گرم  + يک قاشق مربا خوري کره +يک کف دست نان سنگک1لیوان چاي + 3 عدد خرماي خشک6قاشق سالاد الويه  بدون مرغ + 3کف دست نان سنگک + 1لیوان ماست کم چربیيک کف دست نان سنگك+ يك لیوان سبزي+ يك سوم قوطي كبريت پنیر كم چربيک پر ژامبون مرغ+ یک کف دست نان+ 1عدد گوجه فرنگي1عدد موز
سه شنبهيک عدد سیب زمیني کوچک پخته ٩٠گرم  + يک قاشق مربا خوري کره +يک کف دست نان سنگکنصف لیوان شیر 2 درصد چربي5چلوکباب: قاشق غذاخوري برنج + 1قاشق مرباخوري روغن نباتي مايع + 90گرم گوشت چرخ کرده + 2عدد گوجه فرنگي1لیوان شیر کم چرب % 1/2 +  1-2موز کوچک1کف دست نان بربري+ 1/4لیوان لوبیاي پخته+ 1لیوان سبزي خوردن+ 1قاشق مرباخوري روغن زيتونیک لیوان شیر کم چربی+ 1عدد خرما
چھارشنبهيک عدد سیب زمیني کوچک پخته ٩٠گرم  + يک قاشق مربا خوري کره +يک کف دست نان سنگک1عدد سیب + 1 عدد خیارچلو كباب برگ :يك سیخ كباب با چربي متوسط   90گرم  +8قاشق غذاخوري برنج +يك عدد گوجه فرنگي كبابي+ 1/2لیوان ماست كم چرب)(%1-22عدد گردو + 2قاشق غذا خوري کشمش+ يک لیوان چاينصف لیوان ھويج پخته + 1لیوان ماست کم چربی1/2لیوان ذرت پخته+ 1قاشق چايخوري روغن زيتون
پنج شنبه١کاسه غلات صبحانه برشتوک + ١لیوان شیريك عدد خرما+ يك عدد گردوسبزي پلو ) 14قاشق غذاخوري سبزي پلو 1 قاشق مربا خوري روغن مايع + 3تكه ماھي  90گرم   فر، آب پز، كبابي( + 1بشقاب سالاد كاھو با آبغوره+ 5عدد زيتون سبز1عدد پرتقال + 1عدد خیار1کاسه کوچک سوپ جو  10قاشق  + 2کف دست نان لواش + 2کف دست نان لواش2کف دست نان سنگک + 2عدد خرماي خشک
جمعه٢برش نان تافتون+ ٣٠گرم پنیر+ ١عدد خرما1عدد تخم مرغخوراك گوشت: 4تكه گوشت ماھیچه  60گرم + 1/2لیوان نخود پخته+ 12قاشق غذاخوري برنج + 1قاشق مرباخوري روغن مايع+ 1لیوان سالاد با آبلیمو يا آبغورهبادام   6عدد +يك عدد پرتقال متوسطيک پر ژامبون مرغ+ یک کف دست نان+ 1عدد گوجه فرنگي1عدد پرتقال + 1عدد سیب کوچک + 1عدد خیار
شنبه۴عدد بیسکويیت سبوس دار2عدد نارنگيسالاد الويه 4قاشق غذاخوري+ 4برش 10×10 cmنان سبوس دار+ يك لیوان سالادكاھو با آبلیمو يا آبغوره1قاشق مرباخوري خامه+ 2قاشق مرباخوري عسل +4كف دست نان سنگك+ يك لیوان چاي+ 1قاشق مرباخوري شکر1لیوان ذرت آب پز+گل پر1عدد موز
یکشنبهيک لیوان شیر % ١-٢چربي+ يک کف دست نان سنگک2عدد نارنگيخورشت قیمه شامل: 90گرم گوشت خورشتي،1 قاشق مرباخوري روغن مايع،16-25عدد سیب زمیني سرخ شده+12قاشق غذاخوري پلو+1لیوان ماست كم چرب 2+ %1-02لیوان سالاد با آبلیمو يا2عدد گردو + 2قاشق غذا خوري کشمش+ يک لیوان چاييک پر ژامبون مرغ+ یک کف دست نان+ 1عدد گوجه فرنگي3عدد بیسكويت ترد+ 1عدد سیب متوسط با پوست
دوشنبهيک لیوان شیر % ١-٢چربي+ يک کف دست نان سنگک1عدد پرتقالآبگوشت مرغ حاوي 60گرم گوشت مرغ+1/6لیوان لپه آب پز شده+1/6لیوان ذرت آب پز شده+1/2لیوان پیاز آب پز شده+1/2لیوان گوجه فرنگي آب پز شده+1/2لیوان كدو آب پز+2قاشق مرباخوري روغن زيتون+1كف دست نان سنگك+1لیوان ماست كم چربنصف لیوان شیر  2درصد چربي1لیوان ذرت آب پز+گل پر1عدد موز متوسط+  1عدد سیب با پوست+ 1عدد خیار
سه شنبهيک عدد سیب زمیني کوچک پخته ٩٠گرم  + يک قاشق مربا خوري کره +يک کف دست نان سنگک1عدد پرتقال يا 1 عدد سیب2تكه گوشت كبابي کم چرب 30گرم  + 2كف دست نان سنگك+ يک عددگوجه فرنگي + يک لیوان سالاد با آبغوره + 10عدد زيتون سبز+ يک لیوان ماست کم چربیک عدد میوه متوسطدو قاشق غذاخوری سالاد الویه+ چھار کف دست نان لواش1سالاد میوه شامل: 1لیوان آب پرتقال + يک چھارم عدد موز + نصف عدد پرتقال + 1 عدد کیوي
چھارشنبه١کف دست نان سنگک+ ١/٢ قوطي کبريت پنیر کم چرب+ ۶ عدد بادام+ يک عدد خرماي زاھدي کوچک2عدد نارنگي12قاشق غذاخوري لوبیا پلو  1قاشق مرباخوري روغن نباتي مايع  به ھمراه نصف يک ران مرغ کامل+ يک کاسه ماست کم چربي1کاسه متوسط کاھو + نصف لیوان بلغور گندم + 1 قاشق مرباخوري روغن زيتونيک کف دست نان سنگک+ 1/2قوطی کبریت پنیریک لیوان آب میوه  غیر از آب انگور + یک عدد بیسکویت ساقه طلایی
پنج شنبهيک لیوان شیر % ١-٢چربي+ يک کف دست نان سنگک1عدد پرتقال + 1 عدد خیارخوراك گوشت: 4تكه گوشت ماھیچه  60گرم + 1/2لیوان نخود پخته+ 12قاشق غذاخوري برنج + 1قاشق مرباخوري روغن مايع+ 1لیوان سالاد با آبلیمو يا آبغورهيك دوم برش نان سنگك+1عدد خرماي خشک1لیوان ذرت آب پز+گل پر1عدد بیسکويیت  سبوس دار+ 1لیوان آب پرتقال طبیعي
جمعه۴کف دست نان لواش +١٧ حبه کوچک انگور + يک دوم قوطي کبريت پنیر+ ٢عد خیار متوسطنصف لیوان کمپوت آناناستاس كباب: 4تكه گوشت خورشي  60گرم + 1 عدد سیب زمیني كوچك + 1/2لیوان ھويج پخته+ 1/2لیوان به پخته+ 3عدد آلوبخارا+ 2كف دست نان سنگك+ 1لیوان سالاد با آبلیمو يا آبغوره+1قاشق مرباخوري روغن مايع1لیوان چاي + 1/4لیوان توت خشکدو قاشق غذاخوری سالاد الویه+ چھار کف دست نان لواش1لیوان شیر کم 1/4+ (1-2%) چرب لیوان توت خشک
شنبه1لیوان ذرت آب پز+گل پر1لیوان چاي + 3 عدد خرماي خشکيک عدد تخم مرغ آب پز+ يک کف دست نان سنگک يا نان جو+نصف کاسه ماست کم چرب+ ١عدد خیارماكاروني : 1لیوان ماكاروني آب پز + 3قاشق غذاخوري سويا 75گرم  + 1قاشق غذاخوري رب گوجه فرنگي+ 1بشقاب سبزي خوردن+ 10عدد زيتون سبز + 1لیوان ماست خیلي كم چرب  كمتر از 2+ %1قاشق مرباخوري روغن زيتوننصف لیوان ذرت + 1عدد پرتقاليك دوم سیب  زمیني آب پز+ 1 عدد تخم مرغ آب پز+2عدد ھويج متوسط
يکشنبه٢برش نان تافتون+ ٣٠گرم پنیر+ ١عدد خرمانصف لیوان شیر 2 درصد چربيسالاد الويه 4قاشق غذاخوري+ 4برش 10×10 cmنان سبوس دار+ يك لیوان سالادكاھو با آبلیمو يا آبغورهيک کف دست نان سنگك+ يك لیوان سبزي+ يك سوم قوطي كبريت پنیر كم چرب2برش نان سنگك+ 1عدد سیب زمیني آب پز+ يک دوم لیوان سبزي خوردن1عدد پرتقال+1عدد سیب پوست+1 عدد بیسکويت سبوس دار
دوشنبه۴عدد بیسکويیت سبوس دار1/2لیوان ذرت پخته+ 1قاشق مرباخوري روغن زيتون12قاشق غذاخوري برنج   1قاشق مرباخوري روغن نباتي مايع  + يک کاسه خورش فسنجان حاوي دو تکه 30گرمي گوشت سفید مرغ 1 قاشق مرباخوري روغن نباتي مايع  +سالاد فصل يک کاسهنصف لیوان شیر  2درصدچربي1/2قوطي کبريت پنیر+ 2عدد گردو+ 1کف دست نان سنگک+ يک لیوان چايیک عدد کیک یزدی ھمراه یک قاشق مرباخوری مربا
سه شنبهدو قاشق غذاخوری سالاد الویه+ چھار کف دست نان لواش2ق غ كشمش+چاي۴کف دست نان لواش +١٧ حبه کوچک انگور + يک دوم قوطي کبريت پنیر+ ٢عد خیار متوسطيك سیخ جوجه كباب با استخوان 90گرم  + 16 قاشق غذاخوري پلو+ 2قاشق مربا خوري روغن زيتون + دو عدد گوجه كبابي+ 1لیوان دوغيك دوم برش نان سنگك+1عدد خرماي خشک1عدد بلال متوسط کبابي بدون نمک + 1لیوان آب پرتقال طبیعي
چھارشنبه۴کف دست نان لواش +١٧ حبه کوچک انگور + يک دوم قوطي کبريت پنیر+ ٢عد خیار متوسط1لیوان شیرکم چرب+ نصف عدد موز + عدد موزخورشت قیمه شامل: 90گرم گوشت خورشتي،1 قاشق مرباخوري روغن مايع،16-25عدد سیب زمیني سرخ شده+12قاشق غذاخوري پلو+1لیوان ماست كم چرب 2+ %1-02لیوان سالاد با آبلیمو يا آبغورهنصف لیوان اب میوه یا یک سوم لیوان آب انگوردو قاشق غذاخوری سالاد الویه+ چھار کف دست نان لواشیک لیوان آب میوه )غیر از آب انگور(+ یک عدد بیسکویت ساقه طلایی
پنج شنبه1کف دست نان بربري+ يک دوم لیوان تنماھي+ 1/2لیوان سبزي خوردنصف لیوان شیر 2ندرصد چربييک برش) ٣٠گرم  نان جو+ يک لیوان آب سیب طبیعيسالاد الويه 4قاشق غذاخوري+ 4برش 10×10 cmنان سبوس دار+ يك لیوان سالادكاھو با آبلیمو يا آبغوره1عدد پرتقال+1عدد سیب
پوست+ 1عدد بیسکويت
سبوس دار
2عدد گردو+1 قاشق غذاخوري کشمش+ 3عدد بادام+ 5عدد بادام زمیني
جمعهيک عدد تخم مرغ آب پز+ يک کف دست نان سنگک يا نان جو+نصف کاسه ماست کم چرب+ ١عدد خیاريك دوم برش نان سنگك+1عدد خرماي خشکخورش كدو بادمجان: 1لیوان كدو و بادمجان پخته+ 1قاشق مرباخوري روغن مايع+ 2تكه گوشت خورشي با چربي متوسط  30گرم + 1قاشق غذاخوري رب گوجه فرنگي+ 8قاشق غذاخوري برنج + 1لیوان سبزي خوردن+يك لیوان ھويج خام رنده شده+1/2لیوان ماست كم چرب %1-21قاشق مرباخوري خامه+ 2قاشق مرباخوري عسل +4كف دست نان سنگك+ يك لیوان چاي+ 1قاشق مرباخوري شکر2برش نان سنگك+ 1عدد سیب زمیني آب پز+ يک دوم لیوان سبزي خوردنيك عدد موز كوچك+ 3/4لیوان شیر كم چرب  %1-2

توجه شود که این رژیم رایگان 1200 کیلو کالری 21 روزه (سه هفته ای) توسط بهترین و قوی ترین نرم افزار موجود جهت تهیه رژیم بطور دقیق،محاسبه شده است، اما باوجود این یک رژیم اصولی تنها کالری شماری صرف نیست بلکه بایستی تمام جوانب تغذیه صحیح در آن گنجانده شود.

در سایت آر دایت رژیم غذایی توسط متخصص تغذیه به شیوه‌ای متفاوت ارائه می‌شود. لطفاً جهت اطلاع از چگونگی و شرایط رژیم آنلاین، کلیک نمایید…

در صورتی که هر گونه سوالی دارید می توانید از طریق تلگرام، اینستاگرام یا واتساپ با ما در تماس باشید و یا درخواست مشاوره رایگان دهید.

ثبت نام

همین حالا می توانید وارد صفحه ثبت نام شوید و شرایط و طرحهای رژیم را ببینید.

جهت تکمیل پرسشنامه کلیک کنید.
ثبت نام