رژیم رایگان ۱۶۰۰ کیلو کالری ۱۴ روزه کاهش وزن با دستور پخت غذاهای رژیمی

رژیم رایگان 1600 کیلو کالری 14 روزه کاهش وزن با دستور پخت غذاهای رژیمی
روزصبحانهمیان وعدهنهارعصرانهشامآخر شب
شنبه

 

 

 

یک کاسه کوچک عدسی + ٣
کف دست نان سنگک + یک قاشق مربا خوری آب لیمو ترش
یک عدد گردو + ۴
عدد پسته تازه +
نصف لیوان شیر
٪ ١چربی
١٢قاشق غذاخوری عدس پلو+ یک کاسه کوچک سالاد فلفل دلمه اینصف لیوان آب پرتقال + ٣عدد انجیر خشکیک کاسه کوچک سوپ جو مخصوص + ٣کف
دست نان سنگک+ یک کاسه کوچک سالاد
فصل + یک عدد لیمو ترش + یک قاشق مربا
خوری مایونز
نصف لیوان آب پرتقال
+ یک عدد بیسکوییت سبوس دار
یکشنبهیک لیوان شیر کم چرب + یک
عدد سیب + ٢کف دست نان سنگک + یک قوطی کبریت پنیر
کم چرب
نصف لیوان شیر کم
چرب + یک عدد بیسکوییت سبوس
دار
نصف بشقاب مرغ با سبزیجات + ١٠قاشق غذاخوری
برنج+ یک قاشق غذاخوری جوانه گندم + نصف عدد گوجه
فرنگی + یک و نیم عدد خیار + نصف کاسه متوسط کاھو
یک عدد نارنگی +
یک عدد سیب
١٢قاشق غذاخوری تخم مرغ و اسفناج + ٣
کف دست نان سنگک+ یک قاشق غذاخوری
جوانه گندم + یک قاشق مربا خوری سرکه +
نصف عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار +
نصف کاسه متوسط کاھو
یک لیوان شیر بدون
چربی + یک عدد خرما تازه
دوشنبهیک و نیم لیوان شیر کم چرب +
یک و نیم قوطی کبریت پنیر کم
نمک کم چرب + ٢کف دست
نان سنگک
یک عدد بیسکوییت
سبوس دار + یک
عدد سیب + یک
لیوان چای
١٠قاشق غذاخوری زرشک پلو + نصف عدد سینه مرغ
)بدون پوست پخته(+ نصف کاسه کوچک سالاد کلم + یک
قاشق مربا خوری آب لیمو ترش
نصف لیوان ھندوانه
+ یک عدد ھلو
۵قاشق غذاخوری املت گوجه فرنگی + ٣
کف دست نان سنگک+ یک و نیم کاسه
کوچک سبزی خوردن
یک تکه طالبی + ۴
عدد گیلاس
سه شنبهیک و نیم لیوان شیر کم چرب +
یک قوطی کبریت پنیر کم نمک
کم چرب + ٢کف دست نان
سنگک
نصف لیوان آب
پرتقال + نصف عدد
سیب
یک عدد ساندویچ مرغ + یک و نیم قاشق

غذاخوری سس کچاب+ ٢کاسه کوچک

سالاد فصل + یک قاشق مربا خوری آب لیمو

ترش

یک عدد گردو + یک

عدد بیسکوییت

سبوس دار + نصف

لیوان شیر %١چربی

٨قاشق غذاخوری املت سیب زمینی + ۴کف دست نان

تافتون+ یک قاشق غذاخوری جوانه گندم + نصف لیوان

ریحان + نصف عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار + نصف

کاسه متوسط کاھو

نصف لیوان شیر کم

چرب + نصف لیوان

آب ھویچ

چھار شنبهیک و نیم لیوان شیر کم چرب + یک عدد سیب + یک کف دست نان سنگک + یک و یک چھارم قوطی کبریت پنیر کم چربنصف قاشق
غذاخوری تخمه
آفتاب گردان + ٢
عدد خرما خشک
٢تکه ماھی کبابی + ٨قاشق غذاخوری برنج+ یک لیوان
ماست کم چرب
٢لیوان چای + یک عدد کیک یزدی٢کاسه کوچک سوپ جو + ٢کف دست نان سنگک+ یک کاسه کوچک سالاد فصل + یک قاشق مربا خوری مایونزنصف لیوان آب انار + یک عدد  بیسکوییت

ترد

پنج شنبهیک کاسه کوچک عدسی + ٣ کف دست نان سنگک + ٣ قاشق مربا خوری آب لیمو ترشنصف لیوان شیر
ھویج + یک عدد
بیسکوییت سبوس
دار
٣تکه جوجه کباب + ٨قاشق غذاخوری برنج + ٢عدد گوجه فرنگی+ یک و نیم کاسه کوچک کرفس و آبلیمو + یک قاشق مربا خوری روغن زیتونیک لیوان ھندوانه +
١٠حبه انگور عسگری
نصف کاسه کوچک سوپ سبزیجات + ۴کف دست نان سنگک+ یک لیوان دوغ + یک کاسه کوچک سالاد فصلنصف لیوان شیر
٪٢چربی + نصف
عدد سیب
جمعهنصف لیوان شیر کم چرب + ٢ قوطی کبریت پنیر کم نمک کم چرب + ٣کف دست نان سنگکیک عدد گردو + ۴
عدد بادام + نصف
لیوان شیر %١
چربی
٢برش کباب تابه ای + ۵قاشق غذاخوری برنج+ ٣کاسه
متوسط کاھو + یک عدد خیار + یک و نیم عدد گوجه فرنگی
٢لیوان ھندوانهیک و نیم کاسه کوچک سوپ عدس + ٢کف
دست نان سنگک+ ٢عدد گوجه فرنگی + ٢ عدد خیار
یک عدد بیسکوییت
سبوس دار + یک
لیوان چای + نصف
عدد موز
شنبهیک لیوان شیر کم چرب + نصف
عدد سیب + ٢کف دست نان سنگک + یک و نیم قوطی
کبریت پنیر کم چرب
نصف لیوان شیر کم
چرب + ٢عدد خرما تازه
٣قاشق غذاخوری باقالی پلو + یک و یک چھارم عدد
سینه مرغ )بدون پوست پخته(+ یک لیوان ھویج و گل کلم
+ یک قاشق مربا خوری مایونز + یک عدد لیمو ترش
٢لیوان چای + یک
عدد کیک یزدی
یک کاسه کوچک آش جو + ٣کف دست نان
تافتون+ یک چھارم لیوان کلم بروکلی + ٢
عدد خیار + نصف عدد گوجه فرنگی + نصف
لیوان ھویج پخته
نصف عدد گلابی +
نصف عدد موز
یکشنبهیک کاسه کوچک عدسی + ٣
کف دست نان سنگک + ٣
قاشق مربا خوری آب لیمو ترش
نصف لیوان آب

سیب + ٢عدد

خرما تازه

١۵قاشق غذاخوری استانبولی پلو+ ٢کاسه کوچک سالاد
شیرازی + ٢عدد لیمو ترش
نصف عدد موز +
نصف عدد سیب
۶قاشق غذاخوری پوره سیب زمینی + ۴کف
دست نان جو + یک لیوان ریحان+ یک عدد
خیار + یک عدد پیاز + یک عدد گوجه فرنگی
+ یک کاسه متوسط کاھو
نصف لیوان شیر بدون
چربی + یک کف
دست نان سنگک +
نصف قوطی کبریت
پنیر کم نمک کم چرب
دوشنبهیک و نیم لیوان شیر کم چرب + نصف عدد سیب + یک کف دست نان سنگک + یک و سه چھارم قوطی کبریت پنیر کم
چرب
یک و نیم عدد خیار
+ یک عدد سیب
نصف کاسه کوچک خوراک مرغ با قارچ + ۴
کف دست نان  سنگک+ یک عدد سیب زمینی پخته + ٢قاشق مربا خوری آب لیمو
ترش
یک و نیم لیوان
ھندوانه + نصف عدد
سیب
یک عدد شامی + یک کف دست نان سنگک+ ٢عدد خیار
+ ٢عدد گوجه فرنگی + یک و نیم کاسه متوسط کاھو
نصف لیوان شیر موز
+ ۴عدد پسته بدون
نمک
سه شنبهیک و نیم لیوان شیر کم چرب + نصف عدد سیب + یک کف دست نان سنگک + یک و نیم قوطی کبریت پنیر کم چربیک عدد خرما +
یک لیوان چای +
یک کف دست نان
سنگک + نصف
قوطی کبریت پنیر
کم نمک کم چرب
نصف کاسه کوچک خوراک مرغ با قارچ + ۴
کف دست نان  سنگک+ نصف لیوان ژله
یک لیوان ھندوانه +
١٠حبه انگور عسگری
٢عدد تخم مر غ آبپز + ۴کف دست نان جو + نصف لیوان
ریحان + نصف لیوان شوید تازه+ نصف لیوان ماست کم
چرب + ٢کاسه متوسط کاھو
نصف عدد موز + ٢
عدد خیار
چھار شنبهیک و نیم لیوان شیر کم چرب + یک قوطی کبریت پنیر کم نمک کم چرب + ٢کف دست نان
سنگک
نصف لیوان آب
گریپ فروت + یک
عدد خرما خشک
یک و نیم کاسه کوچک سالاد سیب زمینی + ٣کف دست نان جو+ نصف لیوان ماست کم چرب + ٢لیوان اسفناج خامیک عدد گردو + یک
عدد بیسکوییت
سبوس دار + نصف
لیوان شیر %١چربی
٨قاشق غذاخوری املت سیب زمینی + ٢ کف دست نان تافتون+ نصف عدد سیب زمینی پخته + یک قاشق مربا خوری روغن زیتوننصف لیوان آب انار +
۵عدد بادام زمینی
پنج شنبهیک کاسه کوچک عدسی + ٣
کف دست نان سنگک + یک قاشق مربا خوری آب لیمو ترش
یک و نیم عدد
بیسکوییت سبوس
دار + نصف عدد سیب
١۴٫۵قاشق غذاخوری سالاد روس + ۵کف دست نان جو+ ٢عدد گوجه فرنگییک عدد نارنگی +
نصف عدد سیب
٢کاسه کوچک سوپ سبزیجات + ٢کف
دست نان سنگک+ نصف کاسه کوچک سالاد لوبیا سبز + ٢قاشق مربا خوری آب لیمو ترش
٣عدد برگه زرد آلو +
٢عدد انجیر خشک
جمعهیک لیوان شیر کم چرب + نصف
عدد سیب + ٢کف دست نان سنگک + یک و یک چھارم
قوطی کبریت پنیر کم چرب
٢عدد بیسکوییت
ترد + یک عدد
خرما تازه
یک سیخ کباب کوبیده + ٣عدد گوجه فرنگی + دو و نیم کف دست نان سنگک+ نصف کاسه کوچک نخودفرنگی با
قارچ
نصف لیوان آب پرتقالیک کاسه کوچک سوپ عدس + ٣کف دست نان سنگک+ نصف کاسه کوچک سالاد تخم مرغ + یک قاشق مربا خوری مایونزیک چھارم لیوان
تمشک + یک عدد
پرتقال

توجه شود که این رژیم رایگان ۱۶۰۰ کیلو کالری ۱۴ روزه توسط بهترین و قوی ترین نرم افزار موجود جهت تهیه رژیم بطور دقیق،محاسبه شده است، اما باوجود این یک رژیم اصولی تنها کالری شماری صرف نیست بلکه بایستی تمام جوانب نغذیه صحیح در آن گنجانده شود.

دستور تھیه غذاھای رژیمی

 

١بشقاب عدس پلو به وزن ٣٩٨گرم و با میزان کالری ٩٧١
نصف لیوان عدس + ١٠قاشق غذاخوری برنج + نصف عدد پیاز + ۴قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + یک قاشق چای خوری زعفران + ۵قاشق غذاخوری گوشت چرخ کرده

١کاسه متوسط سوپ جو مخصوص به وزن ٨٧۵گرم و با میزان کالری ۵٧۵

یک قاشق مربا خوری آب لیمو ترش + یک عدد پیاز + یک و نیم لیوان جعفری + یک لیوان جو پخته + یک قاشق مربا خوری دارچین + ۶قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + یک قاشق مربا خوری زردچوبه + یک قاشق چای خوری فلفل کوبیده + ۵عدد قارچ پخته + نصف لیوان گشنیز + یک قاشق چای خوری نمک

١بشقاب مرغ با سبزیجات به وزن ٣۶٨گرم و با میزان کالری ۴١٠
یک عدد کدو مسمائی + نصف عدد سیب زمینی پخته + نصف عدد پیاز + ٢قاشق مربا خوری رب گوجه فرنگی + ٣قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + نصف عدد سینه مرغ (معادل ۶٠گرم) + نصف عدد فلفل سبز دلمه ای + نصف لیوان نخودفرنگی پخته + نصف لیوان ھویج پخته + یک عدد کدو مسمائی (وزن ھر بشقاب با سبزیجات معادل ٣۶٣گرم می باشد)

١۴قاشق غذاخوری برنج به وزن ٢١٢گرم و با میزان کالری ۴٢۴

١٢قاشق غذاخوری برنج پخته + ٢قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع

 

تخم مرغ و اسفناج به وزن ۵٢٢گرم و با میزان کالری ٣۴۴
مواد لازم برای یک نفر:
٣لیوان اسفناج پخته + نصف عدد پیاز + ٢عدد تخم مرغ + ٢قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + نصف قاشق مربا خوری زردچوبه

١۴قاشق غذاخوری زرشک پلو به وزن ٢١٢گرم و با میزان کالری ۴٢۴
١٢قاشق غذاخوری برنج پخته + ۴قاشق مربا خوری زرشک + نصف قاشق چای خوری زعفران + ٢قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع

 

١بشقاب املت گوجه فرنگی به وزن ٣٠٠گرم و با میزان کالری ۴٧٨
یک چھارم قاشق چای خوری نمک + یک چھارم قاشق چای خوری فلفل کوبیده + یک عدد تخم مرغ + یک و نیم عدد گوجه فرنگی + ٨قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + یک حبه سیر

 

١بشقاب املت سیب زمینی به وزن ٢٣۵گرم و با میزان کالری ۵۵۴
یک و نیم عدد سیب زمینی آب پز + یک عدد تخم مرغ + ٨قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع

١عدد ساندویچ مرغ به وزن ٢۴٢گرم و با میزان کالری ٣۴٣
یک عدد خیارشور + ٩٠گرم سینه مرغ+ نصف عدد گوجه فرنگی + ینصف یک عدد نان باگت فرانسوی ٢١*٧*۴٫۵

۴تکه ماھی کبابی به وزن ٢٣٣گرم و با میزان کالری ٣٩١
١٢٠گرم ماھی قزل آلا + ۴قاشق مربا خوری روغن زیتون+ ٢عدد لیمو ترش + یک ششم لیوان گشنیز + یک ششم لیوان جعفری + یک قاشق چای خوری زعفران (وزن ھر تکه ماھی معادل ٣٠گرم می باشد)

١کاسه متوسط سوپ جو به وزن ۵١۵گرم و با میزان کالری ٢۴٧
نصف لیوان آب + یک ششم عدد پیاز + یک ششم لیوان جعفری + نصف لیوان جو پخته + نصف عدد ران مرغ ) معادل٣٠گرم ( + یک قاشق مربا خوری زردچوبه + یک حبه سیر + یک چھارم لیوان شیر %١چربی + نصف عدد گردن مرغ + یک عدد لیمو ترش + یک سوم لیوان ھویج

٣تکه جوجه کباب به وزن ٩۵گرم و با میزان کالری ٢١٢
یک قاشق مربا خوری روغن زیتون + ٢قاشق مربا خوری آب لیمو ترش + یک عدد پیاز + یک قاشق چای خوری زعفران + نصف عدد سینه مرغ )بدون پوست پخته( + یک سوم قاشق چای خوری نمک + یک سوم عدد فلفل سبز دلمه ای + یک سوم قاشق چای خوری فلفل کوبیده

١عدد گوجه فرنگی به وزن ١٣٠گرم و با میزان کالری ٢٣
یک عدد گوجه فرنگی

١کاسه متوسط سوپ سبزیجات به وزن ۶۶٨گرم و با میزان کالری ٢٨٩
٧٢گرم قارچ + نصف عدد ران مرغ (معادل٣٠گرم ) + نصف عدد پیاز + یک چھارم لیوان جعفری + یک عدد کدو مسمائی + یک لیوان آب + نصف لیوان ھویج+ ٢قاشق مرباخوری روغن نباتی مایع

٨برش کباب تابه ای بھ وزن ۴٨٠گرم و با میزان کالری ١٣٢٠
مواد لازم جھت ۴نفر:
ییک و نیم عدد پیاز + ٢۴قاشق غذاخوری گوشت چرخ کرده + ۶قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع (وزن ھر برش کباب تابه ای معادل۶٠گرم می باشد)

١کاسه متوسط سوپ عدس به وزن ۴٠٠گرم و با میزان کالری ٢٧۵
یک سوم لیوان کرفس + یک سوم لیوان شیر %٢چربی + یک سوم لیوان عدس + یک سوم لیوان آب + نصف عدد پیاز + یک قاشق غذاخوری آرد سیب زمینی + ٢قاشق مربا خوری کره پاستوریزه + نصف عدد گوجه فرنگی


١بشقاب باقالی پلو به وزن ٢۶۵گرم و با میزان کالری ۴٠۵ 
نصف لیوان باقلا + ١٠قاشق غذاخوری برنج پخته + یک قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + یک سوم لیوان شوید تازه

١کاسه متوسط آش جو به وزن ۴٧۵گرم و با میزان کالری ٣٠٧
یک چھارم لیوان جعفری + یک چھارم لیوان گشنیز + نصف عدد پیاز + یک سوم لیوان جو پخته + یک ششم لیوان نخود + یک ششم لیوان لوبیا سفید + ٢قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + یک سوم لیوان آب + یک ششم لیوان عدس + یک چھارم لیوان اسفناج پخته + یک چھارم لیوان شوید تازه

١بشقاب استانبولی پلو به وزن ٣١٨گرم و با میزان کالری ۶٨٠
١٠قاشق غذاخوری برنج پخته + یک چھارم عدد پیاز + نصف قاشق مربا خوری رب گوجه فرنگی + ۶قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + نصف عدد سیب زمینی آب پز + نصف عدد گوجه فرنگی

١کاسه کوچک پوره سیب زمینی به وزن ٢١۶گرم و با میزان کالری ١۶۵
مواد لازم :
یک عدد سیب زمینی آب پز + نصف لیوان شیر %١چربی + + یک قاشق مربا خوری کره پاستوریزه + نصف قاشق چای خوری نمک

١٠قاشق غذاخوری پلو قارچ با ریحان به وزن ٢٩٠گرم و با میزان کالری ٢١١
۵قاشق غذاخوری برنج+ ٣عدد قارچ خام+یک حبه سیر+یک قاشق چای خوری فلفل کوبیده+یک ششم عدد فلفل سبز دلمه ای+یک چھارم عدد پیاز+یک قاشق غذاخوری سس سویا+یک سوم لیوان لوبیا
سبز+نصف لیوان ریحان

٨عدد شامی به وزن ۶۴۵گرم و با میزان کالری ١۵۴١
٢عدد تخم مرغ + ٢عدد پیاز + ۶قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + ٣٧۵گرم گوشت چرخ کرده (وزن ھر عدد شامی معادل٨٠گرم)

١کاسه متوسط خوراک مرغ با قارچ به وزن ٣٣٠گرم و با میزان کالری ٣۶٨
نصف عدد پیاز خام + یک قاشق مربا خوری رب گوجه فرنگی + یک چھارم قاشق چای خوری فلفل کوبیده + یک سوم لیوان آب + نصف قاشق مربا خوری زردچوبه + نصف عدد سیب زمینی پخته + یک عدد ران مرغ  با پوست پخته  + ۵عدد قارچ پخته + یک حبه سیر + ٣قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع

١عدد تخم مر غ آبپز به وزن ۶٠گرم و با میزان کالری ٨٣
یک عدد تخم مرغ


١کاسه متوسط سالاد سیب زمینی به وزن ۴۵۵گرم و با میزان کالری ٣٣٠

یک عدد خیارشور + ٢عدد سیب زمینی آب پز + یک سوم لیوان پیازچه + یک سوم لیوان شوید تازه + یک چھارم لیوان نخودفرنگی پخته + نصف لیوان ماست کم چربی) %١٫۵چربی( + یک قاشق مربا خوری آب لیمو ترش + یک قاشق مربا خوری روغن زیتون

١کاسه متوسط سالاد روس به وزن ٣۴٠گرم و با میزان کالری ٢١٠
یک ششم لیوان نعناع + یک ششم قاشق مربا خوری ترخون خشک + یک ششم لیوان جعفری + یک چھارم لیوان لوبیا سبز + یک ششم لیوان نخودفرنگی پخته + یک و نیم عدد سیب زمینی آب پز + یک عدد خیارشور + یک سوم لیوان ماست کم چربی( %١٫۵چربی) + یک قاشق مربا خوری سرکه

١سیخ کباب کوبیده به وزن ١٠۵گرم و با میزان کالری ٢٢۵
نصف عدد پیاز + ۵قاشق غذاخوری گوشت چرخ کرده (معادل ٧۵گرم گوشت چرخ کرده) وزن ھر سیخ کباب کوبیده معادل ٩٠گرم می باشد

در سایت آر دایت رژیم غذایی توسط متخصص تغذیه به شیوه‌ای متفاوت ارائه می‌شود. لطفاً جهت اطلاع از چگونگی و شرایط رژیم آنلاین، کلیک نمایید…

در صورتی که هر گونه سوالی دارید می توانید از طریق تلگرام، اینستاگرام یا واتساپ با ما در تماس باشید و یا درخواست مشاوره رایگان دهید.

ثبت نام

همین حالا ثبت نام کنید.

جهت تکمیل پرسشنامه کلیک کنید.
ثبت نام