اهمیت صحنه سازی

پس از تشخیص سرطان لوزالمعده، پزشک شما برای شناسایی مرحله دقیق سرطان کار خواهد کرد. دانستن مرحله سرطان برای درک و تصمیم گیری در مورد گزینه های درمانی شما و همچنین برای پیش بینی چشم انداز شما حیاتی است.

نحوه عملکرد مرحله‌بندی را بیاموزید و درک کنید که چگونه عبارات، حروف و اعدادی را که پزشکان برای صحبت در مورد سرطان پانکراس استفاده می‌کنند، معنا کنید.

سرطان پانکراس: مرحله‌بندی چگونه کار می‌کند