سروما مجموعه ای از مایعات است که در زیر سطح پوست شما جمع می شود. سروما ممکن است پس از یک عمل جراحی، اغلب در محل برش جراحی یا جایی که بافت برداشته شده است، ایجاد شود. مایعی که سرم نامیده می شود، همیشه بلافاصله جمع نمی شود. تورم و مایع ممکن است چند هفته پس از جراحی شروع به جمع شدن کنند.