علائم لنفوم

تشخیص لنفوم در مراحل اولیه می تواند چالش برانگیز باشد. علائم اولیه ممکن است وجود نداشته باشد یا نسبتاً خفیف باشد. علائم لنفوم نیز غیر اختصاصی است. علائم رایج به راحتی نادیده گرفته می شوند یا نادیده گرفته می شوند. آنها عبارتند از:

  • خستگی
  • عرق شبانه
  • لرز
  • تب
  • کاهش وزن غیر قابل توضیح
  • خارش