گیر کردن یک قرص در گلو می تواند یک لحظه وحشتناک باشد، اما به ندرت یک اورژانس پزشکی است.