مقدار کالری فهرست جانشینی

مقدار کالری و درشت مغذی ها در گروههای غذایی موجود در فهرست جانشینی

کالری (کیلوکالری)

چربی (گرم) پروتئین (گرم)

کربوهیدرات (گرم)

 

۸۰

۱-۰ ۳-۰ ۱۵

نان و غلات

۶۰

۰ ۰ ۱۵

میوه

۹۰

۳-۰ ۸ ۱۲

شیر بدون چرب

۱۲۰

۵ ۸ ۱۲

شیر کم چرب

۱۵۰

۸

۸ ۱۲

شیر پرچرب

۲۵

۰ ۲ ۵ سبزی
۶۰ ۰ ۰ ۱۵

قند ساده

متغیر

متغیر متغیر ۱۵

سایر کربوهیدراتها

۳۵

۰ تا ۱ ۷ ۰ گوشت خیلی کم چرب
۵۵ ۳ ۷ ۰

گوشت کم چرب

۷۵

۵ ۷ ۰ گوشت با چربی متوسط
۱۰۰ ۸ ۷ ۰

گوشت پرچرب

۴۵

۵ ۰ ۰

چربی

فهرست جانشینی چیست؟

هر گروه غذایی در فهرست جانشینی شامل غذاهایی است که در اندازه مشخص حدوداً دارای ارزش تغذیه ای مساوی هستند. بنابراین غذاهای موجود در هر فهرست می توانند به جای سایر غذاهای موجود در همان گروه مصرف شوند. در فهرست جانشینی مواد غذایی به ۷ گروه اصلی طبقه بندی می شوند:

۱-گروه نان وغلات
۲-گروه میوه ها
۳-گروه سبزیجات
۴-گروه شیر (لبنیات)
۵- گروه گوشت و جایگزینهای آن
۶-گروه چربی ها
۷-گروه قندهای ساده