مقدار کالری و درشت مغذی ها در گروههای غذایی موجود در فهرست جانشینی

کالری (کیلوکالری)

چربی (گرم) پروتئین (گرم)

کربوهیدرات (گرم)

 

۸۰

۰ تا ۱ ۰ تا ۳ ۱۵

نان و غلات

۶۰

۰ ۰ ۱۵

میوه

۹۰

۰ تا ۳ ۸ ۱۲

شیر بدون چرب

۱۲۰

۵ ۸ ۱۲

شیر کم چرب

۱۵۰

۸

۸ ۱۲

شیر پرچرب

۲۵

۰ ۲ ۵ سبزی
۶۰ ۰ ۰ ۱۵

قند ساده

متغیر

متغیر متغیر ۱۵

سایر کربوهیدراتها

۳۵

۰ تا ۱ ۷ ۰ گوشت خیلی کم چرب
۵۵ ۳ ۷ ۰

گوشت کم چرب

۷۵

۵ ۷ ۰ گوشت با چربی متوسط
۱۰۰ ۸ ۷ ۰

گوشت پرچرب

۴۵

۵ ۰ ۰

چربی

فهرست جانشینی چیست؟

هر گروه غذایی در فهرست جانشینی شامل غذاهایی است که در اندازه مشخص حدوداً دارای ارزش تغذیه ای مساوی هستند. بنابراین غذاهای موجود در هر فهرست می توانند به جای سایر غذاهای موجود در همان گروه مصرف شوند. در فهرست جانشینی مواد غذایی به ۷ گروه اصلی طبقه بندی می شوند:

۱-گروه نان وغلات
۲-گروه میوه ها
۳-گروه سبزیجات
۴-گروه شیر (لبنیات)
۵- گروه گوشت و جایگزینهای آن
۶-گروه چربی ها
۷-گروه قندهای ساده
هر انسانی جهت حفظ و دستیابی به سلامت در طول زندگی بایستی از تمام این گروه‌های غذایی (بجز گروه قندهای ساده که ضروری نیستند) استفاده کند. یعنی نبایستی هیچکدام را حذف کند.
اما نکته اساسی در حفظ تعادل و تنوع در مصرف آنها و کفایت دریافت آنها است. که سلامتی و وزن مناسب شما را تضمین می کند. در این رژیم قرار است به شما بگوئیم از هر گروه چه میزان در طول یک روز مصرف کنید.

عکس برای دانلود:

مقدار کالری و درشت مغذی ها در فهرست جانشینی مواد غذایی