پزشکی مبتنی بر شواهد

پزشکی مبتنی بر شواهد

پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) یک رویکرد اساسی در علم پزشکی است که اطمینان می دهد تصمیم گیری ها اعم از توصیه ها و روشهای درمانی بر اساس مطالعات معتبر و مؤثر که به خوبی طراحی و انجام شده است، می باشدنه بر اساس نظر و اعتقادات شخصی پزشکان، کارشناسان و یا مدیران .

اگرچه ممکن است خیلی از روشهای درمانی در طول تاریخ  بصورت تجربی توسط مردم  انجام شده باشد اما پزشکی مبتنی بر شواهد  می گوید بایستی توسط قوی ترین شواهد (یعنی مطالعاتیکه بالای این هرم هستند یعنی  متاآنالیزها) تایید شده باشند.

این کمک می کند پزشکی از تعصبات شخصی بدور باشد و باعث کاهش خطاهای پزشکی ناشی از قضاوت ذهنی وبهبود کیفیت مراقبتهای بهداشتی و کمک به تصمیمات تشخیصی دقیق، آگاهانه و منصفانه برای بیماران اشاره نمود.

بطورخلاصه تمام پزشکی بر مبنای شواهد است.

امروزه به لطف گسترش اینترنت و فضای مجازی هرکسی می تواند نظر و اعتقادات شخصی خود را بیان کند. اما در بحث سلامت و تغذیه  بطور کلی پزشکی، نظر و اعتقادات شخصی وتجربه فرد، جایگاه مطالعات وتحقیقات را ندارد، بخصوص که وقتی از روی تعصب، صرفا به بیان نظر خود می پردازد، چون پشتوانه علمی ندارد برای اثبات صحبت خود متوسل به ترفندهایی از جمله توجیهات غیر علمی اما بظاهر درست و تحت تاثیر قرار دادن احساسات دیگران می کنند.

دراین هرم نشان داده شده است که وقتی میگویم هر ادعای پزشکی بایستی با منبع و شواهد باشد یعنی چه منبعی و اهمیت آنها در چه حد است.

پایین هرم یعنی کمترین اهمیت مربوط به همان چیزی است که امروزه فراوان می بینیم و به اینها استناد می کنند یعنی نظرکارشناس یا اطلاعاتی که مثلاً در کتابهای تاریخی در خصوص بیماریها و درمان آنها نگارش شده (البته خیلی از اطلاعات در فضای مجازی حتی در همیت سطح هم نیست چرا توسط کارشناس و متخصص اون مبحث مطرح نشده و بیشتر شایعه پراکندکی وتبلیغات کذب برای فروش محصولات یا جذب مخاطب است)

بالای هرم یعنی قوی ترین شاهد ومنبعی که از آن کتابهای پزشکی و روشهای تشخیص ودرمان بیماریها استخراج می شود وهمه دنیا آن را قبول دارند متاآنالیزها است که بطور خلاصه اینها مقالاتی هستند که چندین مطالعه مختلف را روی هم میریزند و جمع بندی و نتیجه گیری میکنند.

بنابراین اطلاعاتی که در اینترنت و فضای مجازی یا توسط افراد غیر متخصص در بحث پزشکی مطرح میشود معمولاً در بهترین حالت یعنی شایعه و تبلیغ کذب نباشد؛ نظر شخصی ویا از کتابهای تاریخی است که از نظر اهمیت، در کمترین سطح هستند.