چه چیزی به مدفوع رنگ می دهد؟ بیلی روبین و صفرا به مدفوع رنگ قهوه ای طبیعی آن را می دهند. بیلی روبین محصول جانبی گلبول های قرمز شما است. در کبد تولید می شود و سپس به کیسه صفرا می رود و در آنجا با صفرا مخلوط می شود. از آنجا، بیشتر بیلی روبین به روده شما وارد می شود، جایی که توسط باکتری ها تجزیه می شود و در مدفوع یا ادرار شما دفع می شود.