بررسی اجمالی

از دست دادن اشتها زمانی اتفاق می افتد که میل به خوردن در وعده های غذایی معمولی خود را از دست می دهید. وقتی این اتفاق می افتد، ایده خوردن غذا غیر جذاب می شود. در برخی موارد ممکن است حالت تهوع را نیز تجربه کنید. حالت تهوع زمانی رخ می دهد که احساس ناراحتی یا ناراحتی در معده خود داشته باشید، گویی ممکن است استفراغ کنید.