آسم یک بیماری پیچیده است. محققان معتقدند که به دلیل ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی رخ می دهد. آنها ژن ها و عوامل محیطی زیادی را با آسم مرتبط کرده اند. عوامل محیطی تا حد زیادی مسئول تشدید آسم هستند. با وجود بسیاری از عوامل بالقوه که می تواند منجر به حمله آسم شود، پیشگیری از آن می تواند چالش برانگیز باشد. در اینجا چند نکته برای جلوگیری از حملات آسم وجود دارد.