همه گزینه های درمانی خود را برای پلی سیتمی ورا درک کنید.

پلی سیتمی ورا (PV) شکل مزمن سرطان خون غیرتهدید کننده زندگی است. هیچ درمانی وجود ندارد، اما این بدان معنا نیست که شما نباید تحت درمان قرار بگیرید یا گزینه هایی ندارید.

در مورد اینکه چرا نباید درمان PV خود را به تعویق بیندازید و چه گزینه هایی در دسترس شما هستند بخوانید.

گزینه های درمانی برای پلی سیتمی ورا