نمونه رژیم غذایی در سوختگی به همراه توضیحات

نمونه رژیم غذایی بیمار دچار سوختگی بیمار آقای ک.ح. ۲۴ ساله دچار سوختگی ناحیه اندام تحتانی درجه II و III شده است، فرد پس از جراحی در بخش بستری می باشد. قد:cm ۱۷۲ وزن :Kg ۶۵ پروفایل بیوشیمیایی بیمار به شرح زیر است: Platelets = 328 WBC = 5.9 RBC = 3.16 Hb = 9.2 Hct = 30.8 MCV=97.5 MCH = 29.1 MCHC = 29.9 Blood Urea = 29 FBS = 100mg/dl Na = 144MEq/L K = 4MEq/L Alb = 3 Urea Protein = 6.5 Creatinine = 1.1 نیاز انرژی بر اساس فرمول Ireton – Jones محاسبه می شود: Energy = 1925-10 A+5 W+281 S+292 T+851B A: سن به سال S: جنسیت (مذکر=1، مونث = 0) T: آسیب (باشد= ۱، نباشد = 0) B: سوختگی (باشد= ۱، نباشد = 0) W: وزن به کیلوگرم (واقعی) EE=1925- 240+325+281+292+851=3434 [...]