محاسبه وزن ایده آل بر اساس فرمول Hamwi و BMI با استفاده از قد و استخوان بندی