فرم نظر سنجی و گزارش وزن

این فرم جهت تمدید ارائه خدمات و همچنین ارزیابی پیشرفت شما می باشد. لطفا جهت ارائه خدمات بهتر این فرم را بدقت تکمیل فرمائید.
  • لطفاً وزنی که در شروع داشتید را وارد کنید:
  • توجه کنید که اگر می خواهید به اثر رژیم پی ببرید بهتر است بطور مرتب آزمایش خون بدهید. همانطور که از شما خواسته شده، یکبار قبل از شروع رژیم و در ابتدا و سپس هر از یکماه یا دوماه تکرار کنید و جواب آزمایشات جدیدی که ارسال نکرده اید، اینجا بارگذاری کنید: