فرم نظر سنجی و گزارش وزن

این فرم جهت تمدید ارائه خدمات و همچنین ارزیابی پیشرفت شما می باشد. لطفا جهت ارائه خدمات بهتر این فرم را بدقت تکمیل فرمائید.
 • مشخصات فردی

 • گزارش وزن

 • لطفاً آخرین وزنی که گزارش نموده اید را وارد کنید:
 • مدت زمانی که از آخرین گزارش وزنی شما گذشته وارد کنید.
 • گزارش تأثیرات کلی رژیم

 • مخصوص خانم ها
 • توجه کنید که اگر می خواهید به اثر رژیم پی ببرید بهتر است بطور مرتب آزمایش خون بدهید. همانطور که از شما خواسته شده، یکبار قبل از شروع رژیم و در ابتدا و سپس هر از یکماه یا دوماه تکرار کنید و جواب آزمایشات جدیدی که ارسال نکرده اید، اینجا بارگذاری کنید:
 • ارزیابی رژیم از دیدگاه شما

  لطفاً دقت فرمائید که با پاسخ به این سوالات به ارائه خدمات بهتر کمک خواهید کرد.
 • درخواست های شما

 • انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما

 • لطفاً در این قسمت هر نظر دیگری که در خصوص رژیم دارید بنویسید، این موارد بررسی می شود و در ارائه خدمات بهتر کمک خواهد کرد.
 • اگر از خدمات ارائه شده رضایت دارید لطفاً نظرات خود را بنویسید، چرا که ممکن است این نظرات بدون نام بردن از شما، در سایت و صفحات مجازی، جهت آشنایی سایر افراد با این رژیم منتشر شود.