کالری واقعی چربی های رژیم

کالری واقعی چربی های رژیم


در صورت عدم وجود موانع ساختاری مواد غذایی (که در پست قبل توضیح داده شد)، چربی ها و روغن تقریباً به طور کامل توسط دستگاه گوارش جذب می شوند.

💥در دانه های روغنی ، چربی ها به صورت اجسام روغنی ذخیره می شوند که توسط یک لایه ای نازک از جنس فسفولیپید و پروتئین پوشانده شده اند. ‌

دیواره سلولی دست نخورده و سالم در غذاهای گیاهی؛ می تواند جذب چربی ها را کاهش دهد. ‌

در مطالعاتی که قابلیت هضم چربی بادام را بررسی کرده اند دیده شده؛ در زمان جویدن بادام ذراتی با اندازه متفاوت ایجاد می شود که در آنها سلولهای بادام دست نخورده باقی می‌ماند، در نتیجه مقداری از چربی های بادام از دستگاه گوارش بدون جذب شدن عبور می کند.

تخمین زده شده است که کالری واقعی بادام تقریباً ۳۰٪ کمتر از کالری محاسبه شده با فاکتورهای اتواتر (پستهای قبل در مورد کالری را ببینید) است.

سایر مغزها و دانه های ترد و شکننده ، که پس از جویدن ، شبیه به بادام می شوند یعنی ذرات با اندازه های متفاوت ایجاد می شود اما سلولها دست نخورده باقی می مانند، نیز تمام چربی های آنها جذب نمی شوند.
‌‌
مثلاً انرژی واقعی گردو ۲۱ درصد پایین تر از کالری محاسبه شده با فاکتورهای اتواتر است. ‌

💥از سوئی دیگر گلوبولهای چربی می توانند در ساختارها یا شبکه های پروتئینی قرار گیرند و دسترسی آنها به آنزیمهای گوارشی محدود شود. ‌

مثلاً در پنیر؛ کازئین، گلوبول های چربی را محاصره می کند؛ بنابراین آنزیمهای گوارشی قابلیت دسترسی کمتری به چربی موجود در پنیر نسبت به چربی موجود در کره دارند. ‌

💥اجزای رژیم غذایی نیز می توانند در میزان هضم چربی تأثیر بگذارند.

مثلاً کلسیم موجود در غذا یا رژیم (از مکمل یا لبنیات) ممکن است قابلیت هضم چربی را با رسوب اسیدهای چرب کمتر کند. ‌

نشان داده شده است که افزایش در دریافت ۱۲۴۱ میلی گرم در روز کلسیم لبنیات، باعث افزایش در دفع ۵.۲ گرم در روز چربی می شود. که این معادل است با ۴۷ کیلو کالری در روز یا ۱.۹ کیلوگرم چربی بدن یا ۲.۲ کیلوگرم وزن بدن در ۱ سال.

همچنین رژیم غذایی غنی از تانن (موجود در چای) می تواند دفع چربی را از طریق مهار آنزیم (لیپاز) یا دفع نمکهای صفراوی ، افزایش می دهد.‌