تجمع باعث ایجاد کریستال های سوزنی مانند در مفصل شما و بافت اطراف آن می شود که باعث درد، تورم و قرمزی می شود. اگرچه عود می‌تواند بسیار دردناک باشد، اما دارو می‌تواند به شما در کنترل نقرس و محدود کردن شعله‌ها کمک کند.

در حالی که ما هنوز درمانی برای نقرس نداریم، داروهای کوتاه مدت و بلندمدت برای کمک به کنترل علائم شما در دسترس هستند.

داروهای ضد نقرس