اثر مکمل کیتوزان یا چیتوزان در کاهش وزن؛ مروری بر شواهد علمی

کیتوزان یا چیتوزان در کاهش وزن

کیتوزان ، شبیه سلولز و یک مکمل غذایی غیر سمی است که از پلی ساکارید کیتین (از پوسته های اسکلت خارجی سخت پوستان) گرفته شده است.


در دستگاه گوارش به چربی متصل شده و جذب آنها را کاهش می دهد. بنابراین ممکن است در کاهش وزن مؤثر باشد. اگرچه در مطالعات انجام شده است نتایج متفاوتی گزارش شده است.

یک متاآنایز اخیر روی ۱۵ کارآزمایی بالینی با ۱۱۳۰ شرکت کننده نشان داد مکمل چیتوزان بطور معنی داری باعث کاهش وزن بدن (۰.۸۹ کیلوگرم) BMI (0.39کیلوگرم در متر مربع) و چربی بدن (۰.۶۹٪) همچنین نشان داد دریافت مکمل کیتوزان در دوز (بیشتر از ۲.۴ گرم در روز) ، کوتاه مدت (<12 هفته) اثرات مثبتی بر ترکیب بدن داشت (۱). ‌

در متاآنالیزی دیگر روی چهارده مطالعه که شامل ۱۰۷۱ شرکت کننده بود کیتوزان باعث کاهش معنی داری در وزن بدن (میانگین اختلاف وزن۱.۷ کیلوگرم) داشت . اگرچه نتایج زمانی که محدود به مطالعات با کیفیت بالا شد، نشان داد که کاهش در وزن (۰.۶ کیلوگرم ) و بدون معنی از نظر آماری بود (۲) .

نتیجه گیری: مکمل کیتوزان ممکن است اثر کمی بر وزن بدن داشته باشد ، ‌‌
اگرچه بایستی این نتایج با احتیاط تفسیر شود زیرا نتایج تحت تاثیر کیفیت و مدت مطالعات است. ‌
همچنین هزینه بعضی مطالعات توسط شرکتهای تولید کننده این مکمل تأمین شده است.

ونیز بایستی به این موضوع توجه شود که این مقدار کاهش وزن اگرچه از نظر آماری معنی دار است چقدر از نظر بالینی و در عمل اهمیت دارد؟

منبع:

۱. Huang H, Liao D, Zou Y, Chi H. The effects of chitosan supplementation on body weight and body composition: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Critical reviews in food science and nutrition. 2019 Apr 11:1-1.
۲. Mhurchu CN, Dunshea‐Mooij C, Bennett D, Rodgers A. Effect of chitosan on weight loss in overweight and obese individuals: a systematic review of randomized controlled trials. Obesity reviews. 2005 Feb;6(1):35-42.‌