مهارکننده های MAO چیست؟

مهارکننده های مونوآمین اکسیداز یا MAOI چیست؟

MAOI چیست؟ مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAOIs) دسته ای از داروهای مورد استفاده برای درمان افسردگی هستند. آنها در دهه ۱۹۵۰ به عنوان اولین داروهای …

مطالعه بیشتر