این می تواند درد نامربوط باشد، یا می تواند “درد ارجاعی” باشد. درد ارجاعی در جایی غیر از جایی که منشأ می گیرد احساس می شود. در مورد IBS، این درد از روده می آید. اغلب به دلیل یبوست، گاز یا نفخ است.