مانور هایملیخ چیست؟

سالانه افراد زیادی بر اثر خفگی اشیایی که راه هوایی آنها را مسدود می کند و باعث خفگی می شود جان خود را از دست می دهند. خفگی در واقع همان است چهارمین علت مرگ غیر عمد. با این حال، یک تکنیک ساده وجود دارد که می توانید برای کمک به بیرون راندن یک جسم به دام افتاده از مجرای تنفسی شخص دیگر استفاده کنید. حتی می توانید نسخه ای از این تکنیک را روی خودتان استفاده کنید.

این تکنیک را مانور هایملیخ یا رانش های شکمی می نامند. رانش های شکمی دیافراگم شما را بلند می کند و هوا را از ریه های شما خارج می کند. این باعث می شود جسم خارجی از راه هوایی شما خارج شود. را صلیب سرخ همچنین شامل پنج ضربه به پشت را توصیه می کند، اگرچه برخی از موسسات، مانند انجمن قلب آمریکا، این تکنیک را آموزش نمی دهند.