مید یک نوشیدنی تخمیر شده است که به طور سنتی از عسل، آب و مخمر یا کشت باکتری تهیه می شود.

مای که گاهی اوقات “نوشیدنی خدایان” نامیده می شود، هزاران سال است که در سراسر جهان رشد کرده و مصرف می شود.

این مقاله به بررسی مید و فواید و مشکلات احتمالی آن می پردازد.