پنومونی آسپیراسیون چیست؟

پنومونی آسپیراسیون از عوارض آسپیراسیون ریوی است. آسپیراسیون ریوی زمانی است که غذا، اسید معده یا بزاق را وارد ریه های خود می کنید. همچنین می‌توانید غذایی را که از معده به مری برمی‌گردد، آسپیره کنید.

همه این موارد ممکن است حامل باکتری هایی باشند که روی ریه های شما تأثیر می گذارد. ریه های سالم می توانند خود به خود پاک شوند. اگر این کار را انجام ندهند، ذات الریه می تواند به عنوان یک عارضه ایجاد شود.